Aember Tree Syntax
Key
Key to Dis Dis
Artifact
Item
Omni: Sacrifice Key to Dis. Destroy each creature.
Rare
Artist: Grigory Serov